Izbrane teme iz didaktike II

Izbrane teme iz didaktike II

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalin Janica

Vsebina

1. Didaktične teorije: izobraževalno-teoretična, učno-teoretična in kibernetična didaktika, didaktika kot teorija kurikuluma in didaktika kot kritična teorija učne komunikacije

2. Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela:
- Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela
- Dejavniki zagotavljanja kakovosti, spremljanje kakovosti pri pouku
- Preverjanje in ocenjevanje znanja: zunanje preverjanje znanja, problem opisnega in številčnega ocenjevanja znanja

3. Vodenje oddelka:
- vloge in naloge razrednika, dinamika in značilnosti oddelka, elementi oddelčne klime in šolske kulture
- strategije vodenja oddelka; participacija učencev
- načrtovanje dela z oddelkom; vloga oddelčnega učiteljskega zbora, načrtovanje programa življenja in dela oddelčne skupnosti
- metodologija spremljanja in vrednotenja vodenja oddelka

4. Učiteljev profesionalni razvoj:
- definiranje profesionalnega razvoja v učiteljevem poklicu
- teorije profesionalnega razvoja
- komponente novega profesionalizma
- dejavniki spodbujanja in oviranja profesionalnega razvoja
- načrtovanje profesionalnega razvoja učitelja, šola kot učeča se organizacija