Izbrane teme iz didaktike I

Izbrane teme iz didaktike I

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalin Janica

Vsebina

1. Značilnosti in dejavniki vzgoje in izobraževanja v Sloveniji

2. Opredelitev temeljnih pojmov: učna diferenciacija, učna individualizacija, selekcija

3. Zgodovinski razvoj učne individualizacije in diferenciacije

4. Temeljni sistemi učne individualizacije in diferenciacije: notranja, zunanja, fleksibilna
- Modeli notranje, zunanje in fleksibilne učne diferenciacije in individualizacije
- Možnosti in meje posameznih sistemov individualizacije in diferenciacije

5. Pogoji za učinkovito individualizacijo in diferenciacijo
- Vloga in pomen učitelja
- Načrtovanje in prilagajanje učnih ciljev

6. Učne razlike med učenci: izvor učnih razlik, načini spoznavanja učencev

7. Delo z učenci s posebnimi potrebami
- Vrste posebnih potreb, načela za učiteljevo delovanje, oblikovanje individualiziranega učnega načrta

8. Delo z učenci z učnimi težavami
- Izvor in vrste učnih težav, specifične učne težave, učiteljevo prilagajanje izvajanja in vrednotenja pouka

9. Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci: Opredelitev nadarjenosti, značilnosti nadarjenih učencev, smernice za odkrivanje in delo z nadarjenimi pri pouku in v drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela.