Izbrana vprašanja iz sodobne zgodovine JV Evrope

Izbrana vprašanja iz sodobne zgodovine JV Evrope

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina seminarja so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Poudarek je na predstavitvi zgodovine raziskav, trenutnega stanja s pregledom relevantne literature in glavnih virov. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju in pri samostojnem raziskovanju se seznanijo s prob-lematiko in odprtimi vprašanji in znajo sami oblikovati raziskovalni problem ter zbrati vire in literaturo ter ga raziskati, dognanja pa predstaviti v pisni obliki ter v nastopu.

Literatura se določi za vsako leto posebej in je odvisna od izbranih vprašanj.

Readings are determined each year and depend on selected issues.

- M. Glenny, The Balkans 1880-1999. Nationalism, War and Great Powers, London 2000, 726 str.
- J. Pirjevec, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjeviceve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 461 str.
- B. Petranović, Istorija Jugoslavije 1918-1988. I, II, III, Beograd 1988