Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja

Geografija kriznih območij in problemi razmejevanja

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 15

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rogelj Boštjan, prof. dr. Zupančič Jernej

- Geografske dimenzije kriznih območij po svetu.
- Geopolitično coniranje. Geopolitika v sodobnem svetu.
- Okoliščine, vzroki nastanka konfliktov in kriznih območij
- Značilnosti razvoja konfliktov in družbene ter prostorske posledice
- Političnogeografski vidiki reševanja kriznih območij.
- Mirovne in humanitarne operacije v geografskem kontekstu
- Medetnični odnosi in procesi. Etnični konflikti. Reševanje etničnih konfliktov. Prakse: razseljevanje, spremembe meje, avtonomije, federalizacije. Nastanek novih držav.
- Politične meje in mejni spori. Geografija meja. Meja kot prostorski, kulturni in družbeni pojav.
- Reševanje mejnih sporov.
- Integracija in demarginalizacija obmejnih območij
- Radikalni družbeni pojavi in njihov vpliv na geopolitiko sveta. Fundamentalizem in terorizem
- Političnogeografska analiza kriznega območja: od analize zapleta do sinteznega predloga in razvojnih konceptov
- Krizna območja v Evropi
- Bližnji in srednji vzhod. Arabski lok.
- Krizna območja v Aziji: moč mladih nacionalizmov
- Krizna območja v Afriki: kulturna in socialna dimenzija vpliva zunanjih sil. Afriški nacionalizmi.
- Krizna območja in situacije v Latinski Ameriki: kronične težave šibkih držav. Revolucije, diktature in kaos.

• Človek, država in vojna. 2001. Luard, E. (ur.). Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 661 str. COBISS.SI-ID – 109968896
• Kissinger, H. A., 1994. The Diplomacy. New York, Simon&Schuster. COBISS.SI-ID – 12289330
• Smith, D., 2003. Atlas of war and peace. London, Routledge, 128 str. COBISS.SI-ID – 23815010

Druga aktualna literatura, dostopna v e-učilnici.