Didaktika španščine 2

Didaktika španščine 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Poučevanje v različnih starostnih skupinah
Poučevanje španščine otrok, mladostnikov in odraslih. Gradiva primerna za te skupine.

Multiple inteligence pri poučevanju španščine

Šolska dokumentacija za španščino
Učni načrt, letna priprava, tematska priprava, maturitet-ni izpitni katalog.

Preverjanje in ocenjevanje
Pisno in ustno preverjanje. Kriteriji za ocenjevanje. Sprotno, končno, zunanje preverjanje. Preverjanje po-sameznih jezikovnih spretnosti. Matura iz španskega jezika.

Književnost pri pouku španščine
Poznavanje in razumevanje didaktičnih načinov in ciljev rabe književnih besedil v španščini.

Raziskovalno delo v didaktiki tujih jezikov: teoretična izhodišča, metodološki postopki, akcijsko raziskovanje, interpretacija rezultatov, aplikacija na pouk španščine.
Postopki raziskovanja: opredelitev problema in razisko-valnih ciljev, pregled literature, zbiranje in obdelava gradiva oz. podatkov, interpretacija rezultatov, zaključki in aplikacija.

Alonso, E. 2012. Soy profesor/a. Aprender a enseñar 1, 2. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 55255394
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek – Pučko, C. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije. COBISS.SI-ID - 97848320
Učni načrt za španščino za osnovnošolsko in gimnazijsko izobraževanje:
Učni načrt, Gimnazija, Španščina http://portal.mss.edus.si/msswww/programi2008/programi/media/pdf/ucni_n…
Učni načrt, Izbirni predmet, Program osnovnošolskega izobraževanja Španščina https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-…
Španščina : predmetni izpitni katalog za splošno maturo. Ljubljana: Državni izpitni center. https://www.ric.si/splosna-matura/predmeti/spanscina/
Gospodarič, K., Pušnar Dobnikar, S., Šifrar Kalan, M., Širca, S. 2010. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Španščina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID - 251765504
FERBEŽAR, Ina (ur.), KRANJC, Simona (ur.), PIŽORN, Karmen (ur.), SKELA, Janez (ur.) 2011. Skupni evropski jezikovni okvir : učenje, poučevanje, ocenjevanje. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. COBISS.SI-ID - 254011392
Svet Evrope. 2023. Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje – dodatek. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. https://www.zrss.si/pdf/SEJO.pdf
Moliné, R. R. in Hilt, A. D. 2004. ?Cómo corregir errores y no equivocarse en el intento? Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID – 27262050
Instituto Cervantes. 2007. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L. COBISS.SI-ID - 34171234 COBISS.SI-ID - 34171490 COBISS.SI-ID - 34171746
Sánchez Lobato, J., Santos Gargallo, I. (dir.) 2004. Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 26559586
Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages…
Consejo de Europa (2020), Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario. Servicio de publicaciones del Consejo de Europa: Estrasburgo. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/…
Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E., Lacorte, M. (eds.) 2018. The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 69040738
Albaladejo García, M. D. 2007. Cómo llevar la literatura al aula de ELE: de la teoría a la práctica. MarcoELE, revista electrónica de didáctica ELE, pp. 1-51. https://marcoele.com/como-llevar-la-literatura-al-aula-de-ele-de-la-teo…
Santos Gargallo, I. , Hernando Velasco, A. 2018. Cómo hacer un buen TFM en enseñanza del español como lengua extranjera. Madrid: Arco Libros. COBISS.SI-ID – 69255522
Dornyei, Z. 2007. Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press. COBISS.SI-ID - 53720930
Tolchinski Landsman, L., Rubio Hurtado, M. J., Escofet Roig, A. 2003. Tesis, Tesinas y Otras Tesituras: de la Pregunta de Investigación a la Defensa de la Tesis. Barcelona: Universidad de Barcelona. COBISS.SI-ID - 33334626