Didaktika španščine 1

Didaktika španščine 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 8

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Uvod v didaktiko španščine
Pomen, naloge in vsebina didaktike španščine kot znan-stvene discipline. Osnovna terminologija. Teoretično-zgodovinsko ozadje didaktike pouka tujih jezikov. Zgo-dovina razvoja didaktike španščine, njena sedanja razvi-tost doma in na tujem. Skupni evropski jezikovni okvir. Sporazumevalne jezikovne zmožnosti. Jezikovne ravni (A1-C2).

Osnovni pojmi tujejezikovnega učenja in poučevanja s poudarkom na španščini
Na učenca osredinjen pouk. Avtonomija učenja. Učenje in usvajanje. Razlike med J1 in J2. Komunikacijski pristop.

Učitelj in učenec španščine
Lik in kompetence učitelja tujih jezikov. Vseživljenjsko izobraževanje učiteljev španščine. Dober in avtonomen učenec. Spremenljivke, ki vplivajo na učenje in učenca.

Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pou-ka
Obravnavanje slovnice in besedišča; učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih zmožnosti: slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno sporočanje. Sestav-ljanje in tipologija vaj.

Učni proces in njegove faze
Metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sred-stva, ambient in učilnica.

Učna sredstva in učna tehnologija pri pouku španščine
Učna gradiva, analiza učbeniških kompletov za pouk španščine, izbira ustreznega učbenika, spletni viri in uporaba računalnika za poučevanje španščine, dodatna gradiva.
Obravnavanje kulturnih vsebin in razvijanje medkultur-ne kompetence.

Načrtovanje pouka
Učna priprava in določanje glavnih, delnih in operativnih učnih ciljev.

Alonso, E. 2012. Soy profesor/a. Aprender a ensenar 1, 2. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 55255394
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek – Pučko, C. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije. COBISS.SI-ID - 97848320
Gospodarič, K., Pušnar Dobnikar, S., Šifrar Kalan, M., Širca, S. 2010. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Španščina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID - 251765504
Alonso, E. 2005. ?Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 32050018
Melero Abadía, P. 2000. Métodos y enfoques en la ensenanza / aprendizaje del ELE. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 22461794
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación. Council of Europe
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. 2011. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. COBISS.SI-ID - 254011392
INSTITUTO CERVANTES. 2007. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L. COBISS.SI-ID - 34171234 COBISS.SI-ID - 34171490 COBISS.SI-ID - 34171746
Vučo, J. 2012. O učenju jezikov. Pogled v zgodovino glotodidaktike od pradavnine do druge svetovne vojne. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID - 263042304
Šifrar Kalan, M. 2019. Poučevanje in učenje španščine v Sloveniji. V: BALAŽIC BULC, Tatjana (ur.), et al. Poti in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 283-296. COBISS.SI-ID - 302942464
Šifrar Kalan, M. 2015. Selección léxica en los manuales de ELE. V: STALA, Ewa (ur.), BALCHES COBISS.SI-ID – 60010338
Sánchez Lobato, J., Santos Gargallo, I. (dir.) 2004. Vademécum para la formación de profesores. Enseñar español como segunda lengua/lengua extranjera. Madrid: SGEL. COBISS.SI-ID - 26559586
Council of Europe. 2020. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Companion Volume. Strasbourg: Council of Europe. https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages…
Consejo de Europa (2020), Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Volumen complementario. Servicio de publicaciones del Consejo de Europa: Estrasburgo. https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco_complementario/…
Muñoz-Basols, J., Gironzetti, E., Lacorte, M. (eds.) 2018. The Routledge Handbook of Spanish Language Teaching: metodologías, contextos y recursos para la enseñanza del español L2, New York: Routledge. COBISS.SI-ID - 69040738