Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Diagnostika v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Pirc Tina, prof. dr. Pečjak Sonja, prof. dr. Peklaj Cirila

Vsebina

- Šolsko psihološko ocenjevanje; opazovanje v šolskih situacijah; merjenje, temelječe na kurikulu.
- Ugotavljanje temeljnih kognitivnih kompetenc pri učencih v začetnem obdobju šolanja.
- Vedenjska analiza.
- Študija primera.
- Diagnostika na področju karierne orientacije v osnovni in srednji šoli.