Italijanščina za prevajalce V

Italijanščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mikolič Južnič Tamara, lekt. Molle Tiziana

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Strokovna italijanšcina za prevajalce

Italijansko-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico italijanskega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za pravajalce. Izbrana poglavja italijansko-slovenske kontrastivne analize:
primerjava slovenskih in italijanskih stavcnih sintakticnih struktur ter njihova interakcija z glagolskima sistemoma obravnavanih jezikov; aspektualne opozicije (perfekt : imperfekt, dovršnik : nedovršnik; passato prossimo : passato remoto); porocani govor.
Strokovna italijanšcina za prevajalce:
Obravnavnje razlicnih tem, kjer študenti vecajo besedni zaklad s strokonih podrocij, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v strokovnem italijanskem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko organizirane diskusije v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja na primeru strokovne italijanšcine.