Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: asist. Horjak Luka, red. prof. dr. Tivadar Hotimir

Vsebina

Osnovne značilnosti in zakonitosti govorjene sodobne slovenščine s poudarkom na knjižni izreki.
Študenti se bodo seznanili z osnovami fonetike in fonologije, od artikulacije glasov do njihove raznolike realizacije. Posebna pozornost bo usmerjena na spoznavanje glasoslovne strukturiranosti (strukturalna teorija) slovenskega (knjižnega) jezika (razmerje glas – fonem; strukturiranost slovenskega zloga; sistem fonemov in njihove variante; fonetična prozodija; razmerje med naglasom in poudarkom; pridobivanje in obdelava posnetkov, instrumentalna glasoslovna analiza, percepcija govora). Poleg spoznavanja teoretičnih značilnosti sodobne slovenščine bodo študentje preko seminarjev in vaj tudi praktično spoznavali govorjeni slovenski jezik. V okviru tega predmeta pa se bodo seznanili z osnovami slovenskega pravorečja (predvsem vaje), njegovega razvoja in razmerja do zapisanega jezika (pravopis – pravorečje).