Didaktika španščine - pedagoška praksa

Didaktika španščine - pedagoška praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Opazovanje pouka (npr. opazovanje ambienta, učiteljevega in učenčevega govora, doseganja ciljev, popravljanja napak, inerakcije, uravnoteženega razvijanja sporazumevalnih in jezikovnih kompetenc in spretnosti, prilagajanja jezika nivoju znanja učencev, itd)

Izdelava učne priprave in gradiv (v slovenščini in španščini)

Sodelovalno in timsko poučevanje (npr. priprava in poučevanje v dvojicah z drugimi študenti)

Samostojno poučevanje

Ustne in pisne refleksije in vrednotenje (na podlagi opazovanja mentorja, kolega sošolca pri poučevanju, svojega poučevanja in dela na šoli)

Spremljanje napredka učencev

Končno (samo)vrednotenje in (samo)ocenjevanje predmetno-didakticne prakse v poučevanju španščine
(izmenja izkušnje o izvedbi svoje pedagoške prakse v skupini – predstavi dnevnik pedagoške prakse, jo kritično vrednoti, oblikuje in komentira morebitne popravke za posamične sestavne dele v svojem pedagoškem dnevniku)

Alonso, E. 2012. Soy profesor/a. Aprender a ensenar 1, 2. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 55255394
Čok, L., Skela, J., Kogoj, B., Razdevšek – Pučko, C. 1999. Učenje in poučevanje tujega jezika. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije. COBISS.SI-ID - 97848320
Gospodarič, K., Pušnar Dobnikar, S., Šifrar Kalan, M., Širca, S. 2010. Posodobitve pouka v gimnazijski praksi. Španščina. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. COBISS.SI-ID - 251765504
Alonso, E. 2005. ?Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo? Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 32050018
Melero Abadía, P. 2000. Métodos y enfoques en la ensenanza / aprendizaje del ELE. Madrid: Edelsa. COBISS.SI-ID - 22461794
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, ensenanza, evaluación. Council of Europe
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/
Skupni evropski jezikovni okvir: učenje, poučevanje, ocenjevanje. 2011. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva. COBISS.SI-ID - 254011392
INSTITUTO CERVANTES. 2007. Plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de referencia A1, A2, B1, B2, C1, C2. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L. COBISS.SI-ID - 34171234 COBISS.SI-ID - 34171490 COBISS.SI-ID - 34171746