Didaktika slovaščine 1

Didaktika slovaščine 1

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef, lekt. Pivk Darija

Vsebina

Didaktična načela jezikovnega pouka.
Učni proces in njegove faze, metode in tehnike poučevanja, učne oblike, učna sredstva, mediji pri pouku
Obravnavanje posameznih elementov jezikovnega pouka:
- obravnavanje slovnice in besedišča,
- učne tehnike za usvajanje in razvijanje jezikovnih spretnosti (slušno in bralno razumevanje, ustno in pisno izražanje),
- obravnavanje kulture in civilizacije, še posebej književnosti, tipologija vaj.

Učno gradivo: analiza učbenikov za pouk slovaščine, izbira ustreznega učbenika.
Načrtovanje učnega dela. Učni načrt.
Učni proces. Metodika vodenja učne ure.
Obravnavanje vseh sestavin pouka slovaškega jezika: glasovi, besedišče, slovnica.
Osnovne spretnosti: poslušanje, branje, govor in pisanje.