Češka in slovaška starejša književnost

Češka in slovaška starejša književnost

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Sevšek Šramel Špela, doc. dr. Šnytová Jana

Vsebina

Kronološki pregled obdobij starejše češke in slovaške književnosti s poudarkom na razvoj različnih zvrsti in žanrov (legenda, kronika, duhovna in posvetna pesem, viteška epika, manifest).
1. Starocerkvenoslovanska književnost Velike Moravske in delovanje Cirila in Metoda (9. stol).
2. Srednjeveška književnost (od 10. stol.–1500): Zgodovinski okvir, historična poetika, verska pogojenost literarne ustvarjalnosti. Oblike posvetne slovstvene ustvarjalnosti, temeljna besedila. Vpliv husitstva na narodno uzaveščanje pri Slovakih. Kultura za vladavine Karla IV. na Češkem in Matije Korvina na Ogrskem. Razvoj šolstva in ustanavljanje prvih srednjeevropskih univerz.
3. Humanizem in renesansa (1500–1640): Zgodovinski okvir in odmevi evropskega humanizma v češkem in slovaškem kulturnem prostoru. Književna ustvarjalnost. Razmerje med latinščino in domačima jezikoma (češčini in slovaščino) v književnosti. Pomembni pisci in njihova dela.
4. Spori med češkimi državnimi stanovi in Habsburžani, bitka na Beli gori, posledice poraza, razvoj češkega baroka v izgnanstvu (J. A. Komenský)
5. Barok (1640–1780): Protireformacijska dejavnost in ustvarjalnost trnavskega univerzitetnega (katoliškega) središča in ustvarjalnost bratislavskega evangeličanskega liceja. Diferenciacija literarne ustvarjalnosti (polljudska in ljudska ustvarjalnost), slovaška baročna nabožna književnost in nastanek baročnega slavizma. Zgodovinska poetika obdobja.
Češki latinski barok, razvoj zgodovinopisja, germanizacija. Drugi pisci in njihova dela. Razvoj jezuitskega šolstva. Pomembni češki in slovaški polihistorji.