Angleški jezik III

Angleški jezik III

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleška slovnica 3
b) Angleške jezikovne vaje 2

Angleška slovnica 3:
Študentje se bodo seznanili s samostalniško besedno zvezo in njenimi sestavnimi deli. Osredotočili se bodo na morfologijo samostalnika, prilastke v samostalniški besedni zvezi ter na rabo členov.
Poseben poudarek bo na odnosu med strukturo, pomenom in funkcijo. Predavanja dopolnjujejo seminarske vaje, pri katerih študentje s praktičnim delom utrjujejo znanje obravnavanih struktur.

Angleške jezikovne vaje 2:
Ustno izražanje: dialogi v parih, diskusija v skupini. Bralno razumevanje: branje originalnih besedil, vaje iz razumevanja. Slušno razumevanje: delo z daljšimi tonskimi zapisi; vaje iz razumevanja. Pisno izražanje: analiza procesa pisanja. Poudarek je na razširjanju splošnega in specifičnega besedišča, kolokacij, idiomov, fraznih glagolov itd., vzporejanju angleških struktur s slovenskimi prevodnimi ustreznicami in na kontrastivnem pristopu.