Angleščina za prevajalce VI

Angleščina za prevajalce VI

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Angleško-slovenska kontrastivna slovnica 2:
Študentje skozi seminarsko delo nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s predavanji iz kontrastivne slovnice angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost anglešcine, aspektualnost, indirektni disurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza. Obravnavane kontrastivne teme študentje glede na pogostnost pojavljanja in specificne znacilnosti preucujejo v izbranih tipih diskurza, pomembnih za prevajalsko delo.

Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education. COBISS.SI-ID - 11077730
Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins. COBISS.SI-ID - 7458658
James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman. COBISS.SI-ID – 7211106 1998
Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenšcine v anglešcino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta. COBISS.SI-ID – 53348352
Leech, Geoffrey et al. (2011) Change in Contemporary English: A Grammatical Study. New York: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 46682210
Pisanski Peterlin, Agnes in Mojca Schlamberger Brezar (2014). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. COBISS.SI-ID - 276425472
Schlamberger Brezar, Mojca et al. (2015). Contrastive Analysis in Discourse Studies and Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozosfske fakultete. COBISS.SI-ID - 282786304
Toporišic, Jože (1991) Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. COBISS.SI-ID - 27505152