Angleščina za prevajalce V

Angleščina za prevajalce V

Stopnja: 1

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Grad Martin Anton, doc. dr. Orel Kos Silvana

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Angleško-slovenska kontrastivna slovnica 1
b) Strokovna anglešcina za prevajalce

Angleško-slovenska kontrastivna slovnica 1:
Študentje nadgradijo znanja, usvojena v prvih dveh letnikih, s kontrastivno slovnico angleškega in slovenskega jezika. Seznanijo se z metodami kontrastivne slovnice, ki so še zlasti uporabne za prevajalce. Izbrana poglavja angleško-slovenske kontrastivne analize: samostalniškost anglešcine, aspektualnost, indirektni diskurz, trpni, živi in neživi osebek, neosebne glagolske oblike, prevajalske strategije pri prevajanju osebnih imen glede na tip diskurza. Obravnavane kontrastivne teme so glede na pogostnost pojavljanja in specificne znacilnosti aplicirane na razlicne tipe diskurza.
Strokovna anglešcina za prevajalce:
Obravnavanje razlicnih tem, kjer študenti vecajo besedni zaklad s teh podrocij, hkrati pa se ucijo idiomaticnega izražanja v angleškem jeziku. Pri ustnem izražanju se študenti podrobneje seznanijo z obliko individualnih predstavitev kot tudi organizirano diskusijo v razredu. Pri pisnem izražanju študenti s pomocjo sinteze znanj pridobljenih v prvih dveh letnikih nadgrajujejo poznavanje procesa pisanja.

Biber, Douglas et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Pearson Education. COBISS.SI-ID - 11077730
Chesterman, Andrew (1998) Functional Contrastive Analysis. Amsterdam: Benjamins. COBISS.SI-ID - 7458658
James, Carl (1980, 1998) Contrastive Analysis. London: Longman. COBISS.SI-ID – 7211106 1998
Klinar, Stanko (1996) Prispevki k tehniki prevajanja iz slovenšcine v anglešcino. Teorija in praksa slovensko-angleške kontrastivne analize. Radovljica: Didakta. COBISS.SI-ID - 53348352
Leech, Geoffrey et al. (2011) Change in Contemporary English: A Grammatical Study. New York: Cambridge University Press. COBISS.SI-ID - 46682210
Pisanski Peterlin, Agnes in Mojca Schlamberger Brezar (2014). Prevodoslovno usmerjene kontrastivne študije. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. . COBISS.SI-ID - 276425472
Schlamberger Brezar, Mojca et al. (2015). Contrastive Analysis in Discourse Studies and Translation. Ljubljana: Znanstvena založba Filozosfske fakultete. COBISS.SI-ID - 282786304
Toporišic, Jože (1991) Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. COBISS.SI-ID - 27505152
Brook-Hart, Guy (2007) Business Benchmark Advanced. Teacher's resource book.Cambridge: CUP.
Brook-Hart, Guy (2007) Business Benchmark. Personal Study Book. Cambridge: CUP COBISS.SI-ID - 37123682