Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski pedagoški magistrski študijski program Slovenistika

Vsebine

Temeljni cilj drugostopenjskega pedagoškega magistrskega študijskega programa Slovenistika je usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega jezika in književnosti, zato diplomanti tega študijskega programa pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja slovenskega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah.  

V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben poglobljenega branja, globljega razumevanja, samostojne analize, opisa ter argumentiranega kritičnega vrednotenja besedil različnih vrst in zvrsti. Pri pedagoškem preoblikovanju strokovnih in znanstvenih spoznanj slovenskega jezikoslovja in literarne vede v prakso naj bi bil usposobljen za izbiranje ustreznih ciljev, vsebin in metod ter načrtovanje vseh učnih faz v skladu z načeli sodobnega pouka slovenščine kot prvega/maternega jezika, pouka književnosti ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kot razmišljujoči praktik naj bi reflektiral sočasna in pretekla specialnodidaktična ter druga strokovna spoznanja, se do njih argumentirano opredelil in z lastnim raziskovanjem sooblikoval pedagoško prakso. Svoja strokovna spoznanja naj bi bil sposoben učinkovito ubesediti v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu. Diplomant naj bi bil po končanem študiju zmožen samostojno in fleksibilno poučevati slovenski jezik in književnost na vseh ravneh šolanja ter v vseh vrstah izobraževanja, tako institucionaliziranih kot neinstitucionaliziranih. Usposobljen naj bi bil tudi za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju specialnodidaktičnih raziskav s področja poučevanja slovenščine kot prvega/maternega jezika, poučevanja književnosti ter poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika, ki ga izvajajo Zavod za šolstvo in druge raziskovalne inštitucije, ter za poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji in kot lektor tujini. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 8
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Strokovni izbirni predmeti 3 2
Strokovni izbirni predmeti 4 4
Zunanji izbirni predmeti 6
Literarna smer
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Didaktika slovenskega jezika 1 45 0 0 0 3 zimski
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 2
Strokovni izbirni predmeti 6 4
Strokovni izbirni predmeti 7 11
Strokovni izbirni predmeti 8 8
Zunanji izbirni predmeti 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 celoletni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 6 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 7 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 celoletni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 8 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Didaktika slovenskega jezika 30 15 15 0 5 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti 0 60 0 0 6 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 16
Literarna smer
Didaktika slovenskega jezika 30 15 15 0 5 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki književnosti 0 60 0 0 6 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika 0 60 0 0 6 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 2 16
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Izbirni raziskovalni seminar iz didaktike slovenskega jezika 0 45 0 0 4 letni
Književnost za šolsko rabo 30 30 0 0 5 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 4 zimski
Poglavja iz frazeologije 15 15 0 0 3 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 15 0 5 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 15 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni raziskovalni seminar iz didaktike slovenskega jezika 0 45 0 0 4 letni
Književnost za šolsko rabo 30 30 0 0 5 zimski
Kompetence pri pouku književnosti 15 15 15 0 4 zimski
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literatura in medijI 30 0 0 0 3 letni
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 15 0 5 letni
Znanstvena in strokovna terminologija 15 15 0 0 3 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka