Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski študijski program Slovenistika

Vsebine

Temeljni cilji drugostopenjskega dvopredmetnega programa Slovenistika so nadgraditev prvostopenjskih programov, usposobitev diplomantov za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju in širitev nabora zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi ter se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture.

Diplomant je po končanem študijskem programu zmožen sodelovati pri načrtovanju, izvajanju in vodenju raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinarno reševati probleme s teh področij. Usposobljen je za prevzemanje zahtevnejših nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature doma ali na mednarodnem področju, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4 celoletni
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 3
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 0 0 3 zimski
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Leksikografija 30 0 15 0 3 zimski
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski
Literatura in medijI 30 0 0 0 3 zimski
Slovensko zgodovinsko besedoslovje 15 15 0 0 3 zimski
Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo 30 0 0 0 3 zimski
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka