Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski dvopredmetni pedagoški magistrski študijski program Slovenistika

Vsebine

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Temeljni cilj predlaganega dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa Slovenistika je usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega jezika in književnosti, zato diplomanti s področja slovenskega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah, pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo, ki jo ravno povezava z drugim predmetnostrokovnim področjem širi in bogati. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Andragogika 15 15 0 0 3 letni
Didaktika 30 0 30 0 5 zimski
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 letni
Pedagogika 30 10 5 0 3 zimski
Psihologija za učitelje 45 30 15 0 7 celoletni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 15 0 0 3 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 2
Strokovni izbirni predmeti 3 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika književnosti 1 45 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 0 0 0 3 letni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 letni
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 15 0 0 3 zimski
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 6
Strokovni izbirni predmeti 5 6
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Govorna tehnika 15 15 0 0 3 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 3 zimski
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5
Poglavja iz frazeologije 15 15 0 0 3
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Opazovalna praksa pri andragogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri didaktiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri pedagogiki 0 0 15 0 2 letni
Opazovalna praksa pri psihologiji 0 0 15 0 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Humanistika in družboslovje 30 30 0 0 4 letni
Raziskovanje učnega procesa 30 30 0 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Govorna tehnika 15 15 0 0 3 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 3 zimski
Slovenska dialektologija 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 5 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 20 0 4
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska kratka proza 30 0 0 0 3 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Didaktika književnosti 30 15 0 0 4 celoletni
Didaktika slovenskega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 70 9 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 4
Kombinacija z dvopredmetnim pedagoškim študijskim programom 2. stopnje Pedagogika ali Andragogika
Didaktika književnosti 30 15 0 0 4 celoletni
Didaktika slovenskega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Jezikoslovni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Literarni magistrski seminar 0 30 0 0 3 celoletni
Magistrsko delo 0 0 0 70 9 celoletni
Pedagoška praksa pri didaktiki slovenskega jezika in književnosti 2 0 30 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 4 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 0 0 4
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Književnost za šolsko rabo 30 15 0 0 4 zimski
Poučevanje slovenščine kot tujega jezika 30 15 0 0 4
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4

Sodelavke in sodelavci oddelka