Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski magistrski študijski program Slovenistika

Vsebine

Študijski program ima dve smeri, in sicer jezikoslovno in literarnokulturološko, ter znotraj jezikoslovne smeri dva modula – modul jezikoslovec raziskovalec in modul jezikovni svetovalec. Modul jezikoslovec raziskovalec je usmerjen pretežno raziskovalno, modul jezikovni svetovalec pa pretežno aplikativno.

Temeljni cilji drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijskokomunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Poleg tega je posameznik po končanem programu usposobljen za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinirano reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij. Usposobljen je za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature doma ali na mednarodnem področju, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Terenske vaje 0 0 0 40 2 letni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Strokovni izbirni predmeti 2 16
Zunanji izbirni predmeti 5
Literarno kulturološka smer
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje 30 15 0 0 4 letni
Latinska in nemška književnost na Slovenskem 30 0 0 0 3 zimski
Literatura in kulturne ustanove 30 0 30 0 5 celoletni
Obdobja in slogi v slovenski književnosti 30 30 0 0 5 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Publicistično in propagandno besedilo 30 0 30 0 4 zimski
Slovnica znanstvenega in strokovnega jezika 15 30 0 0 4 zimski
Sodobna slovenska kratka proza 30 30 0 0 5 zimski
Teorija literarnega diskurza 30 30 0 0 5 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 6
Strokovni izbirni predmeti 4 5
Zunanji izbirni predmeti 5
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Dramsko besedilo 30 0 0 0 3 letni
Pripovedno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Verzno besedilo 30 0 0 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Besedotvorna stilistika 15 0 30 0 3 letni
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Leksikografija 30 0 30 0 4 letni
Strokovni izbirni predmeti 3 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Raziskovalna orodja v jezikoslovju 15 0 30 0 3 letni
Strokovni izbirni predmeti 4 P S V D KT Semester
Logika in argumentacija 30 30 0 0 5 zimski
Sociologija knjige in branja 30 15 0 0 5 zimski
2. letnik P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literatura in mediji 30 30 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Zgodovina slovenskega jezika in jezikoslovja 45 45 0 0 6 zimski
Znanstveno besedilo 15 15 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 12
Zunanji izbirni predmeti 3
Literarno kulturološka smer
Jezikoslovni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literarna interpretacija 15 15 0 0 3 zimski, letni
Literarni magistrski seminar 0 60 0 0 6 celoletni
Literatura in mediji 30 30 0 0 5 letni
Magistrsko delo 0 0 0 0 15 letni
Slovstvena folkloristika - med jezikoslovjem in literarno vedo 30 0 0 0 3 zimski
Spol in slovenska literatura 30 30 0 0 6 letni
Strokovni izbirni predmeti 2 13
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Govorna tehnika 15 15 15 0 4 letni
Poglavja iz frazeologije 15 15 0 0 3 zimski
Slovensko zgodovinsko besedoslovje 30 30 0 0 4 zimski
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Govorjeni diskurz 0 30 30 0 4 zimski
Jezikovna razčlemba slovenskih besedil do 19. stoletja 30 15 0 0 4 zimski
Kulturna zgodovina 0 0 0 0 5
Slovenska dialektologija 30 15 0 0 4 zimski
Uvod v ikonografijo 0 0 0 0 5
Znanstvena in strokovna terminologija 30 0 30 0 4 zimski
Znanstveno besedilo 15 15 30 0 4 zimski

Sodelavke in sodelavci oddelka