Izbirni raziskovalni seminar iz didaktike slovenskega jezika

Izbirni raziskovalni seminar iz didaktike slovenskega jezika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 45

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Vogel Jerica

Vsebina

Seznanitev s sodobnimi pogledi na aktualna vprašanja didaktike (prvega) jezika, npr. kritična jezikovna zavest in vloga metajezikovnega znanja v sodobnem jezikovnem pouku; etnocentristična in kritična (jezikovna) kulturna zavest ter razvijanje kritične kulturne zavesti pri pouku prvega jezika; jeziki v izobraževanju (npr. razmerje med primarnim sociolektom in učnim knjižnim jezikom; jeziki strok, primerjava pouka prvega, drugega in tujega jezika); prilagajanje ciljev, vsebin in metod pouka slovenskega jezika za različne vrste šol; povezave med poukom književnosti in jezika, medpredmetno povezovanje in uresničevanje kroskurikularnih ciljev ...).
- Metode raziskovanja pouka slovenskega jezika, njihova izbira in uporaba:
- kvantitativne in kvalitativne metode;
- racionalne, empirične, eksperimentalne in neeksperimentalne metode; akcijsko raziskovanje;
- sinhrone in diahrone raziskave.
- Faze poteka raziskave: postavitev raziskovalnega vprašanja/problema, raziskovalne hipoteze in ciljev raziskave, izbira in uporaba ustreznih raziskovalnih metod, oblikovanje teoretičnih izhodišč ob uporabi domače in tuje strokovne literature; načrtovanje empirične raziskave, analiza in komentar/sinteza ugotovitev, merila za ovrednotenje trenutnega položaja, oblikovanje konkretnih predlogov za izboljšavo pouka (učnega modela, gradiva, izbiro vsebin ... ); javna predstavitev spoznanj.
- Načrtovanje raziskave ob aktualnih vprašanjih s področja didaktike slovenskega jezika in njena izvedba.
- Ovrednotenje trenutnega položaja in sprememb pri pouku maternega/prvega jezika ter oblikovanje lastnih pobud za zagotavljanje kakovosti pouka.