Etnologija Slovenije 1

Etnologija Slovenije 1

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Vpogled v različna razumevanja razvoja kultur in skupnosti na območju slovenskega etničnega prostora, od prazgodovinskih obdobij do sodobnosti, in seznanitev s pojmovanjem razvoja. Seznanitev z vprašanji etnogeneze, avtohtonosti in avtentičnosti kulture in skupnosti. Časovni in prostorski pregled t. i. slovenske ljudske kulture, njeni agrarno-gospodarski in družbeni temelji.

Vaje so namenjene seznanjanju z viri in načini raziskovanja razvoja slovenskega kulturnega prostora. Povezujejo se z delom na terenu, terenskimi ogledi (arheoloških najdišč, muzejskih in arhivskih zbirk).

Temeljna literatura za predavanja/Basic Literature for Lectures:
1. Damir Josipovič, Avtohtonost, etničnost, narodnost in definicija narodne manjšine. V: Vera Kržišnik-Bukić in Damir Josipovič, ur., Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji. Ljubljana 2014: Inštitut za narodnostna vprašanja, str. 9-34.
2. Miran Komac idr., Kriteriji opredeljevanja manjšin v okviru mednarodnega režima o varstvu manjšin. V: isti, Srbi v Beli krajini. Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593. Ljubljana 2012: inštitut za narodnostna vprašanja, str. 30-81.
3. Christian Promitzer, Small Is Beautiful: The Issue of Hidden Minorities in Central Europe and the Balkans. V: Christian Promitzer, Klaus-Jürgen Hermanik, Eduard Staudinger, ur., (Hidden) Minorities: Language and Ethnic Identity between Central Europe and the Balkans. Wien in Berlin 2009: Lit, cop., str. 75–106.
4. Peter Štih, »Kolonizacija in migracije v slovenskih deželah v visokem in poznem srednjem veku«. V: Verfestigung und Änderung der ethnischen Strukturen im pannonischen Raum im Spätmittelalter. Eisenstadt 1996: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung XII/2 Landesarchiv-Landesbibliothek, str. 195-212.
5. Peter Štih, »Avtohtonistične in podobne teorije pri Slovencih in na Slovenskem«. V: Andreas Moritsch, ur., Karantanien – Ostarrichi: 1001 Mythos. Unbegrenzte Geschichte. Historische Reihe der Abteilung für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Universität Klagenfurt und des Bildungsheimes Sodalitas in Tainach/Tinje. Zgodovinska serija Oddelka za zgodovino vzhodne in jugovzhodne Evrope na Univerzi v Celovcu in Doma prosvete v Tinjah/Tainach. Klagenfurt = Celovec, Ljubljana, Wien 1997: Mohorjeva, str. 25-49.
6. Zlatko Skrbiš, 'The First Europeans' Fantasy of Slovenian Venotologists: Emotions and Nationalist Imaginings. V: Maruška Svašek ur., Postsocialism: Politics and Emotions in Central and Eastern Europe. New York & Oxford 2006: Berghahn Books, str. 138-158.