Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski magistrski študijski program Slovenistika

Content

Študijski program ima dve smeri, in sicer jezikoslovno in literarnokulturološko, ter znotraj jezikoslovne smeri dva modula – modul jezikoslovec raziskovalec in modul jezikovni svetovalec. Modul jezikoslovec raziskovalec je usmerjen pretežno raziskovalno, modul jezikovni svetovalec pa pretežno aplikativno.

Temeljni cilji drugostopenjskega magistrskega študijskega programa Slovenistika so poglabljanje znanja o različnih jezikoslovnih in literarnovednih teorijah ter metodah raziskovanja, uporaba pridobljenega znanja, strokovne literature in sodobnih informacijskokomunikacijskih virov pri znanstveni analizi in opisu ter argumentiranem kritičnem vrednotenju najkompleksnejših sodobnih ali starejših besedil različnih vrst in zvrsti. V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi in se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture. Poleg tega je posameznik po končanem programu usposobljen za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju temeljnih, primerjalnih in aplikativnih raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinirano reševanje najzahtevnejših problemov s teh področij. Usposobljen je za prevzemanje najzahtevnejših in vodilnih nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature doma ali na mednarodnem področju, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Language Policies and Language Planning 30 15 0 0 4 letni
Literature and Cultural Institutions 30 0 30 0 5 celoletni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5 letni
Journalist Text and Advertising Copy 30 0 30 0 4 zimski
Research Tools in Linguistics 15 0 30 0 3 letni
Slovene Dialectology 30 15 0 0 4 zimski
A Grammar of Academic and Technical Language 15 30 0 0 4 zimski
Literary Discourse Theory 30 30 0 0 5 letni
Field Work 0 0 0 40 2 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 16
Outside elective subjects 5
Literarno kulturološka smer
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Language Policies and Language Planning 30 15 0 0 4 letni
Latin and German Literature in the Slovene Territory 30 0 0 0 3 zimski
Literature and Cultural Institutions 30 0 30 0 5 celoletni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5 letni
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Journalist Text and Advertising Copy 30 0 30 0 4 zimski
A Grammar of Academic and Technical Language 15 30 0 0 4 zimski
Contemporary Slovene Short Prose 30 30 0 0 5 zimski
Literary Discourse Theory 30 30 0 0 5 letni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 3 6
Elective subjects 4 5
Outside elective subjects 5
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
The Stylistics of Word Formation 15 0 30 0 3 letni
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Rhetoric of Speech 15 15 15 0 4 letni
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 4 zimski
Lexicography 30 0 30 0 4 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Rhetoric of Speech 15 15 15 0 4 letni
Research Tools in Linguistics 15 0 30 0 3 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
Logic and Argumentation 30 30 0 0 5 zimski
The Sociology of the Book and Reading 30 15 0 0 5 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Master's Seminar in Linguistics 0 60 0 0 6 celoletni
Literary Interpretation 15 15 0 0 3 zimski, letni
Master's Seminar in Literature 0 60 0 0 6 celoletni
Literature and the Media 30 30 0 0 5 letni
Master's Thesis 0 0 0 0 15 letni
Slovene Language and Linguistics History 45 45 0 0 6 zimski
Academic Text 15 15 30 0 4 zimski
Elective subjects 1 12
Outside elective subjects 3
Literarno kulturološka smer
Master's Seminar in Linguistics 0 60 0 0 6 celoletni
Literary Interpretation 15 15 0 0 3 zimski, letni
Master's Seminar in Literature 0 60 0 0 6 celoletni
Literature and the Media 30 30 0 0 5 letni
Master's Thesis 0 0 0 0 15 letni
Folktale Studies - Between Linguistics and Literary Science 30 0 0 0 3 zimski
Gender and Slovene Literature 30 30 0 0 6 letni
Elective subjects 2 13
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Rhetoric of Speech 15 15 15 0 4 letni
Selected Topics in Phraseology 15 15 0 0 3 zimski
Slovene Historical Lexicology 30 30 0 0 4 zimski
Academic and Technical Terminology 30 0 30 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 4 zimski
Cultural History 0 0 0 0 5
Slovene Dialectology 30 15 0 0 4 zimski
An Introduction to Iconography 0 0 0 0 5
Academic and Technical Terminology 30 0 30 0 4 zimski
Academic Text 15 15 30 0 4 zimski

Staff