Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski pedagoški magistrski študijski program Slovenistika

Content

Temeljni cilj drugostopenjskega pedagoškega magistrskega študijskega programa Slovenistika je usposabljanje bodočih profesorjev slovenskega jezika in književnosti, zato diplomanti tega študijskega programa pridobijo kvalitetno družboslovno in humanistično izobrazbo s področja slovenskega jezika in književnosti, s poudarkom na vzgojno-izobraževalnih vedah.  

V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben poglobljenega branja, globljega razumevanja, samostojne analize, opisa ter argumentiranega kritičnega vrednotenja besedil različnih vrst in zvrsti. Pri pedagoškem preoblikovanju strokovnih in znanstvenih spoznanj slovenskega jezikoslovja in literarne vede v prakso naj bi bil usposobljen za izbiranje ustreznih ciljev, vsebin in metod ter načrtovanje vseh učnih faz v skladu z načeli sodobnega pouka slovenščine kot prvega/maternega jezika, pouka književnosti ter slovenščine kot drugega in tujega jezika. Kot razmišljujoči praktik naj bi reflektiral sočasna in pretekla specialnodidaktična ter druga strokovna spoznanja, se do njih argumentirano opredelil in z lastnim raziskovanjem sooblikoval pedagoško prakso. Svoja strokovna spoznanja naj bi bil sposoben učinkovito ubesediti v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu. Diplomant naj bi bil po končanem študiju zmožen samostojno in fleksibilno poučevati slovenski jezik in književnost na vseh ravneh šolanja ter v vseh vrstah izobraževanja, tako institucionaliziranih kot neinstitucionaliziranih. Usposobljen naj bi bil tudi za sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in vodenju specialnodidaktičnih raziskav s področja poučevanja slovenščine kot prvega/maternega jezika, poučevanja književnosti ter poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika, ki ga izvajajo Zavod za šolstvo in druge raziskovalne inštitucije, ter za poučevanje slovenščine kot drugega ali tujega jezika v Sloveniji in kot lektor tujini. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactic of Literature 1 45 0 0 0 3 letni
Didactic of Slovene Language 1 45 0 0 0 3 zimski
Language Policies and Language Planning 30 15 0 0 4 letni
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
A Grammar of Academic and Technical Language 15 30 0 0 4 zimski
Elective subjects 1 8
Elective subjects 2 8
Elective subjects 3 2
Elective subjects 4 4
Outside elective subjects 6
Literarna smer
Andragogy 15 15 0 0 3 letni
Didactics 30 0 30 0 5 zimski
Didactic of Literature 1 45 0 0 0 3 letni
Didactic of Slovene Language 1 45 0 0 0 3 zimski
Pedagogy 30 10 5 0 3 zimski
Psychology for Teachers 45 30 15 0 7 celoletni
Literary Discourse Theory 30 30 0 0 5 letni
Elective subjects 5 2
Elective subjects 6 4
Elective subjects 7 11
Elective subjects 8 8
Outside elective subjects 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 4 zimski
Journalist Text and Advertising Copy 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovene Dialectology 30 15 0 0 4 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Literature and Cultural Institutions 30 0 30 0 5 celoletni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5 letni
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Contemporary Slovene Short Prose 30 30 0 0 5 celoletni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 3 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 4 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 5 P S V D KT Semester
Observation Practicum in Andragogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Didactics 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Pedagogy 0 0 15 0 2 letni
Observation Practicum in Psychology 0 0 15 0 2 letni
Elective subjects 6 P S V D KT Semester
The Humanities and Social Sciences 30 30 0 0 4 letni
Research into the Teaching Process 30 30 0 0 4 letni
Elective subjects 7 P S V D KT Semester
Dramatic Text 30 0 0 0 3 letni
Literature and Cultural Institutions 30 0 30 0 5 celoletni
Periods and Styles in Slovene Literature 30 30 0 0 5 letni
Narrative Text 30 0 0 0 3 letni
Contemporary Slovene Short Prose 30 30 0 0 5 celoletni
Verse Text 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 8 P S V D KT Semester
Spoken Discourse 0 30 30 0 4 zimski
Linguistic Analysis of Pre-19th Century Slovene Texts 30 15 0 0 4 zimski
Journalist Text and Advertising Copy 30 0 30 0 4 zimski, celoletni
Slovene Dialectology 30 15 0 0 4 zimski
2. Year P S V D KT Semester
Jezikoslovna smer
Didactics of the Slovene Language 30 15 15 0 5 zimski
Master's Seminar in Linguistics 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Seminar in Literature 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Thesis 0 0 0 0 15 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Literature Didactics 0 60 0 0 6 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Language Didactics 0 60 0 0 6 celoletni
Elective subjects 1 16
Literarna smer
Didactics of the Slovene Language 30 15 15 0 5 zimski
Master's Seminar in Linguistics 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Seminar in Literature 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Thesis 0 0 0 0 15 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Literature Didactics 0 60 0 0 6 celoletni
Practical Pedagogical Work in Slovene Language Didactics 0 60 0 0 6 celoletni
Elective subjects 2 16
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Elective Research Seminar in Didactics of the Slovene Language 0 45 0 0 4 letni
Literature for School Use 30 30 0 0 5 zimski
Creative Reading and Writing 15 15 15 0 4 zimski
Selected Topics in Phraseology 15 15 0 0 3 zimski
Teaching Slovene as a Foreign Language 30 15 15 0 5 letni
Academic and Technical Terminology 15 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Elective Research Seminar in Didactics of the Slovene Language 0 45 0 0 4 letni
Literature for School Use 30 30 0 0 5 zimski
Creative Reading and Writing 15 15 15 0 4 zimski
Literary Interpretation 15 15 0 0 3 zimski
Literature and the Media 30 0 0 0 3 letni
Teaching Slovene as a Foreign Language 30 15 15 0 5 letni
Academic and Technical Terminology 15 15 0 0 3 zimski

Staff