Studijski programi druge stopnje

Oddelek za slovenistiko

Drugostopenjski dvopredmetni magistrski študijski program Slovenistika

Content

Temeljni cilji drugostopenjskega dvopredmetnega programa Slovenistika so nadgraditev prvostopenjskih programov, usposobitev diplomantov za raznovrstne kompetence na podlagi razumevanja in povezovanja različnih vidikov interdisciplinarnosti na višjem strokovnem nivoju in širitev nabora zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo oz. poznajo dve strokovni področji.

V okviru tega študijskega programa naj bi bil posameznik sposoben reflektirati sočasna in pretekla strokovna spoznanja o jeziku/literaturi ter jezikovni/literarni praksi ter se do njih argumentirano opredeliti. Tovrstna strokovna znanja lahko posameznik tudi učinkovito ubesedi v govorjenem/zapisanem publicističnem, poljudnoznanstvenem ali znanstvenem besedilu ter tako dejavno sooblikuje literarno in širše kulturno dogajanje, jezikovno politiko in načrtovanje ter pozitiven odnos širše javnosti do jezika, literature in kulture.

Diplomant je po končanem študijskem programu zmožen sodelovati pri načrtovanju, izvajanju in vodenju raziskav s področja slovenskega jezika, literature ali kulture ter samostojno, samoiniciativno, inovativno in tudi interdisciplinarno reševati probleme s teh področij. Usposobljen je za prevzemanje zahtevnejših nalog v raziskovalni dejavnosti, založništvu, tiskanih in elektronskih medijih ter kulturnih ustanovah. Študijski program ga usposablja tudi za samostojno in ustvarjalno načrtovanje nalog v protokolu, državni upravi in drugih ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature doma ali na mednarodnem področju, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - lectures; S - seminar; V - exercises; D - other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT - credit points according to the European Credit Transfer System (European Credit Transfer System) - 1 credit point means 25 to 30 hours of student workload or. female students. Zimski - Winter / letni - Summer

1. Year P S V D KT Semester
Language Policies and Language Planning 30 0 0 0 3 letni
Literature and Cultural Institutions 30 0 20 0 4 celoletni
Slovene Dialectology 30 0 0 0 3 zimski
A Grammar of Academic and Technical Language 15 30 0 0 4 zimski
Early Slovene Literature 30 0 15 0 3 letni
Literary Discourse Theory 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 2 3
Outside elective subjects 4
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Periods and Styles in Slovene Literature 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Short Prose 30 0 0 0 3 zimski
Elective subjects 2 P S V D KT Semester
Journalist Text and Advertising Copy 30 0 0 0 3 zimski
Research Tools in Linguistics 15 0 30 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Master's Seminar in Linguistics 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Seminar in Literature 0 60 0 0 6 celoletni
Master's Thesis 0 0 0 0 15 celoletni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Lexicography 30 0 15 0 3 zimski
Literary Interpretation 15 15 0 0 3 zimski
Literature and the Media 30 0 0 0 3 zimski
Slovene Historical Lexicology 15 15 0 0 3 zimski
Folktale Studies - Between Linguistics and Literary Science 30 0 0 0 3 zimski
Academic and Technical Terminology 30 0 30 0 4

Staff