Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenistika

Content

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Manjšo poglobljenost njihovih znanj in zmožnosti nadomešča v tem programu razsežnost, ki jo odpira povezovanje z znanji in zmožnostmi, pridobljenimi v okviru drugega študijskega področja. Kljub manjši poglobljenosti jim usvojena slovenistična znanja omogočajo umeščanje temeljnih jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo.  

Z usvojenim znanjem so diplomanti predlaganega programa usposobljeni za opravljanje določenih/specifičnih (manj zahtevnih) nalog, povezanih s slovensko književnostjo, jezikom, besedili in njihovimi značilnostmi v različnih medijih, in sicer v knjigarna (posebej specializiranih), tudi v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah ter v državni upravi. Študijski program – ravno zaradi dvopredmetnosti – usposablja za sodelovanje v dejavnostih, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo, npr. v turistični dejavnosti. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Social Dimensions of Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Phonetics and Phonology of Modern Slovene Language 30 0 15 0 3 zimski
Morphology of Modern Slovene Language 30 0 15 0 3 letni
Slovene Literature of the 19th Century 30 30 0 0 5 zimski
World Literature 60 0 0 0 5 letni
Introduction to the Study of Slovene Literature 30 0 30 0 5 celoletni
Elective subjects 1 6
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Text Phonetics of Slovene Modern Language 15 0 30 0 3 letni
Pronunciation and Spelling Norms of Slovene Modern Language 15 0 30 0 3 letni
Slovene Dialects 0 15 15 0 3 letni
Functional Varieties of Slovene Language 30 0 0 0 3 letni
Text Production and Comprehension 30 0 30 0 3 letni
Introduction to Pragmatics 30 0 0 0 3 letni
Introduction to the Study of Language 15 15 0 0 3 letni
2. Year P S V D KT Semester
Text Linguistics 30 0 0 0 3 letni
Word Formation of Modern Slovene Language 30 0 15 0 3 letni
Syntax of Modern Slovene Language 30 0 15 0 3 zimski
Slovene Drama 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovene Poetry 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovene Prose 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski
Introduction to Literary Theory 30 0 30 0 4 zimski
History of Modern Slovene Language 30 0 0 0 3 zimski
Outside elective subjects 3
3. Year P S V D KT Semester
Undergraduate thesis 0 0 0 0 3 letni
Lexicology 30 0 15 0 3 zimski
Overview of the history of the Slovene language 30 0 0 0 4 letni
Slovene Phraseology 30 0 0 0 3 letni
Contemporary Slovene Drama 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Poetry 30 0 0 0 3 zimski
Contemporary Slovene Novel 30 15 0 0 5 celoletni
Elective subjects 1 3
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Language Norms and Language Culture 30 0 0 0 3 letni
Themes from the Slovene Historical Grammar 15 15 15 0 3 letni
Themes from Grammar - the Dictionary Perspective 30 15 0 0 3
Themes from the History of Slovene Phonetics and Phonology 15 15 15 0 3 letni
Slovene Dialects 0 15 15 0 3 letni
Slovene as a Second and as a Foreign Language 30 15 0 0 3
Specialised Text 15 0 30 0 3 letni

Staff