Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Slovenistika

Vsebine

Diplomant/-ka študija po predlaganem študijskem programu pridobi znanje in razvije zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Temeljna znanja s posameznih področij jezikoslovja in literarne vede mu omogočajo ustrezno umeščanje jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo. Zmožen/-na je razumeti, interpretirati in ovrednotiti tipična neumetnostna in umetnostna/literarna besedila, spremljati sočasna strokovna spoznanja in družbeno dogajanje, povezana z jezikom ali literaturo, se do njih strokovno argumentirano opredeljevati ter svoja spoznanja in stališča javno predstaviti v razumljivem, smiselnem, zaokroženem in ustreznem govorjenem ali zapisanem besedilu.

Z usvojenim znanjem je diplomant/-ka predlaganega programa usposobljen/-na za opravljanje specifičnih (manj zahtevnih) nalog, ki se nanašajo na poznavanje slovenske književnosti, kulturne zgodovine, kulture sploh, jezika, besedil in njihovih značilnosti v različnih medijih, in sicer v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah, v državni upravi, v propagandni/oglaševalski in turistični dejavnosti. Študijski program usposablja tudi za sodelovanje pri protokolu in ustanovah, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika 30 15 15 0 4 zimski
Mladinska književnost 30 30 0 0 6 celoletni
Morfologija slovenskega knjižnega jezika 30 15 15 0 4 letni
Slovenska književnost 19. stoletja 30 30 30 0 7 zimski
Socialne zvrsti slovenskega jezika 30 0 30 0 4 letni
Svetovna književnost 60 0 0 0 5 letni
Tvorjenje in razumevanje besedil 30 15 30 0 5 letni
Uvod v študij jezika 15 15 0 0 3 zimski
Uvod v študij slovenske književnosti 30 30 30 0 6 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 letni
Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 zimski
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Uvod v pragmatiko 30 0 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Češka in slovaška književnost 30 0 0 0 3 letni
Južnoslovanske književnosti 30 0 0 0 3 letni
Ruska klasična literatura - obdobje realizma 30 0 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Besediloslovje 30 0 30 0 4 letni
Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 30 0 30 0 4 letni
Motivi in teme v slovenski književnosti 30 0 0 0 3 zimski
Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine 30 0 0 0 3 zimski
Skladnja slovenskega knjižnega jezika 30 0 30 0 4 zimski
Slovenska dramatika 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska poezija 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska proza 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v literarno teorijo 30 30 30 0 7 celoletni
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 30 15 0 0 4 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 6
Zunanji izbirni predmeti 8
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Digitalni jezikovni viri za slovenščino 15 15 0 0 3 letni
Javno govorno nastopanje 15 0 30 0 3 letni
Lektorat drugega slovanskega jezika - hrvaški in srbski jezik 0 0 60 0 3 celoletni
Lektorat drugega slvovanskega jezika - ruski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - poljski jezik 0 0 60 0 3 zimski
Lektorat zahodnoslovanskega jezika - slovaški jezik 0 0 60 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
Izbirni seminar 0 0 0 0 5
Izbirni seminar 0 0 0 0 5
Izbirni seminar 0 0 0 0 5
Izbirni seminar 0 0 0 0 5
Izbirni seminar 0 0 0 0 5
Publicistika 0 20 10 0 3 letni
Strokovno pisanje 0 30 0 0 3 letni
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 4 letni
Jezikovna norma in jezikovna kultura 30 15 0 0 4 letni
Leksikologija 30 15 15 0 4 zimski
Slovenska frazeologija 30 15 0 0 3 letni
Slovensko zgodovinsko glasoslovje z naglasom 15 15 0 0 3 zimski
Slovensko zgodovinsko oblikoslovje in skladnja 15 15 0 0 4 letni
Sodobna slovenska dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska poezija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobni slovenski roman 30 30 0 0 7 celoletni
Starejša slovenska književnost 30 0 15 0 4 zimski
Strokovno besedilo 15 0 30 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 2 8
Zunanji izbirni predmeti 4
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice 15 15 15 0 3 letni
Poglavja iz slovnice - slovarski vidik 30 15 0 0 3 zimski
Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja 15 15 15 0 3 letni
Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik 30 15 0 0 3 zimski
Strokovni izbirni predmeti 2 P S V D KT Semester
0 30 0 0 4 letni
Seminar iz sodobne slovenske poezije 0 30 0 0 4 letni
Seminar iz starejše slovenske književnosti 0 30 0 0 4 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka