Studijski programi prve stopnje

Oddelek za slovenistiko

Dvopredmetni univerzitetni študijski program prve stopnje Slovenistika

Vsebine

Diplomanti študija po predlaganem študijskem programu pridobijo znanje in razvijejo zmožnosti, ki po uveljavljenih merilih veljajo za temeljna znanja in zmožnosti s področja slovenističnega jezikoslovja ter literarne vede. Manjšo poglobljenost njihovih znanj in zmožnosti nadomešča v tem programu razsežnost, ki jo odpira povezovanje z znanji in zmožnostmi, pridobljenimi v okviru drugega študijskega področja. Kljub manjši poglobljenosti jim usvojena slovenistična znanja omogočajo umeščanje temeljnih jezikovnih in literarnih prvin v sistem, pa tudi v širši družbeni kontekst ter razumevanje razmerij med neumetnostnim in umetnostnim besedilom, med jezikom in posameznikom ter jezikom in družbo.  

Z usvojenim znanjem so diplomanti predlaganega programa usposobljeni za opravljanje določenih/specifičnih (manj zahtevnih) nalog, povezanih s slovensko književnostjo, jezikom, besedili in njihovimi značilnostmi v različnih medijih, in sicer v knjigarna (posebej specializiranih), tudi v založništvu, tiskanih in elektronskih medijih, kulturnih ustanovah ter v državni upravi. Študijski program – ravno zaradi dvopredmetnosti – usposablja za sodelovanje v dejavnostih, ki se ukvarjajo s predstavitvijo in promocijo slovenskega jezika in literature ali s kulturno animacijo, npr. v turistični dejavnosti. 

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku.

P – predavanja; S – seminar; V – vaje; D – druge oblike organiziranega študijskega dela (praktično usposabljanje, hospitacije, nastopi, terensko delo ipd.); KT – kreditne točke po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (European Credit Transfer System) – 1 kreditna točka pomeni 25 do 30 ur obremenitve študenta oz. študentke.

1. letnik P S V D KT Semester
Družbene razsežnosti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 zimski
Morfologija slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 letni
Slovenska književnost 19. stoletja 30 30 0 0 5 zimski
Svetovna književnost 60 0 0 0 5 letni
Uvod v študij slovenske književnosti 30 0 30 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 6
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 letni
Pravorečna in pravopisna norma slovenskega knjižnega jezika 15 0 30 0 3 letni
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Socialne zvrsti slovenskega jezika 30 0 0 0 3 letni
Tvorjenje in razumevanje besedil 30 0 30 0 3 letni
Uvod v pragmatiko 30 0 0 0 3 letni
Uvod v študij jezika 15 15 0 0 3 letni
2. letnik P S V D KT Semester
Besediloslovje 30 0 0 0 3 letni
Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 letni
Skladnja slovenskega knjižnega jezika 30 0 15 0 3 zimski
Slovenska dramatika 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska poezija 1900-1950 30 0 0 0 3 letni
Slovenska proza 1900-1950 60 0 0 0 5 zimski
Uvod v literarno teorijo 30 0 30 0 4 zimski
Zgodovina slovenskega knjižnega jezika 30 0 0 0 3 zimski
Zunanji izbirni predmeti 3
3. letnik P S V D KT Semester
Diplomsko delo 0 0 0 0 3 letni
Leksikologija 30 0 15 0 3 zimski
Pregled zgodovine slovenskega jezika 30 0 0 0 4 letni
Slovenska frazeologija 30 0 0 0 3 letni
Sodobna slovenska dramatika 30 0 0 0 3 zimski
Sodobna slovenska poezija 30 0 0 0 3 zimski
Sodobni slovenski roman 30 15 0 0 5 celoletni
Strokovni izbirni predmeti 1 3
Zunanji izbirni predmeti 3
Strokovni izbirni predmeti 1 P S V D KT Semester
Jezikovna norma in jezikovna kultura 30 0 0 0 3 letni
Poglavja iz slovenske zgodovinske slovnice 15 15 15 0 3 letni
Poglavja iz slovnice - slovarski vidik 30 15 0 0 3
Poglavja iz zgodovine slovenskega glasoslovja 15 15 15 0 3 letni
Slovenska narečja 0 15 15 0 3 letni
Slovenščina kot drugi in kot tuji jezik 30 15 0 0 3
Strokovno besedilo 15 0 30 0 3 letni

Sodelavke in sodelavci oddelka