Didaktika književnosti

Didaktika književnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žbogar Alenka, red. prof. dr. Krakar Vogel Boža

Vsebina

Opredelitev didaktike književnosti;
Sestavine učiteljeve usposobljenosti za poučevanje književnosti;
Pomen književnega pouka v sodobnosti za razvoj posameznikove osebnostne in družbene integritete;
Didaktična struktura pouka književnosti: cilji, metode, načela za izbiro in razporeditev vsebin;
književnovzgojni cilji na posameznih stopnjah in vrstah šol.
Metode obravnave leposlovja pri pouku: Učiteljeva priprava na pouk književnosti: Preverjanje znanja in zmožnosti pri pouku književnosti.
Načini ocenjevanja. Učni načrti za pouk književnosti: tradicija in sodobnost. Berila, učbeniki in priročniki:sestava in uporaba; avdiovizualna sredstva pri pouku književnosti, možnosti uporabe IKT.
Pouk književnosti in pouk jezika: povezave in posebnosti;
mesto v šolskem sistemu, družbeni pomen. Iz zgodovine književnega pouka in didaktike književnosti.